بازرسی کالاهای کشاورزی

بازرسی کالاهای کشاورزی

تجارت کالاهای کشاورزی همواره به صورت پویا و به طرق متنوع صورت میگیرد. خدمات بازرسی بخش کشاورزی شرکت فرا دانش سبب حصول اطمینان از اینکه کالا در تمام طول زنجیره تامین از نظر کیفیت و کمیت در حد مورد قبول و استاندارد می باشد می شود و همچنین سبب اطمینان از رسیدن کالا به مقصد بر اساس تمام موارد ذکر شده در قرارداد می شود.

از بازرسی قبل از حمل برای واردات گرفته تا بازرسی کالاهای صادراتی, این شرکت خدمات خود را با بازرسی انبارها و اطمینان از تمیز بودن و داشتن شرایط مناسب برای نگهداری کالا و همچنین بازرسی کمی و کیفی کالا در تمام طول فرایند حمل عرضه می دارد. انجام بررسی خسارت کالا با ارائه گواهی و مستندات مربوطه نیز از خدمات این شرکت می باشد.

 

خدمات شرکت:

اهم کالاهای مورد بازرسی