بازرسی مواد نفتی

بازرسی مواد نفتی

بخش بازرسی نفت، گاز و پتروشیمی شرکت فرا دانش، به عنوان یک مشاور و شریک تجاری در کنار کارفرمایان خود میباشد. این بخش با استفاده از بازرسان مجرب خود خدمات متنوعی از قبیل آلج سوروی، اندازه گیری و محاسبات سوخت کشتی ، اندازه گیری مخازن کشتی ، اندازه گیری مخازن ساحلی ، نمونه برداری از مخازن کشتی / مخازن ساحلی و غیره را انجام میدهد.

 

خدمات شرکت: 

 

محموله های مورد بازرسی