آموزش و خدمات مشاوره ای

آموزش و خدمات مشاوره ای

بخش آموزش شرکت بازرسی فرادانش با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب خود، اقدام به برپایی دوره های آموزشی در محل شرکت و یا در محل مشتری می نماید.

خدمات مشاوره ای این بخش با صرف بهبود عملکرد شرکت ها و سازمان ها و پیاده کردن سیستم استاندارد جامع ملی و یا بین المللی، دامنه وسیعی از مشتریان را در بر می گیرد.

از جمله فعالیتهای مهم این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود: