بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری COI

بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری COI

با توجه به الزام سازمان محترم استاندارد ملی ایران مبنی بر بازرسی و آزمون کالاهای وارداتی در مبدأ و یا مقصد بر اساس استانداردهای ملی ایران و یا سایر استانداردهای معتبر خارجی، شرکت بازرسی فرادانش با استفاده از بازرسین مجرب خود اقدام به انجام بازرسی COI می نماید و گواهینامه انطباق با استاندارد یا COI، صادر می گردد.
بدیهی است که این نوع بازرسی در آزمایشگاه مجاز و تحت نظارت شرکت بازرسی انجام می گیرد.